Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using the native Mac spell checker in Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Apple's built in spell checker on the Mac is unparalleled. Not only does it integrate with the native dictionary, it also automatically detects and switches languages as you type. Right-clicking on an unfamiliar word brings up the "look up" option which fins the word in the dictionary. It's furthermore smart enough to detect misspelled words which are correct words in another language. I don't know how apple achieved this, it's remarkable.

Anyway, Firefox displaces this functionality on the mac with their own dictionary, which although good, is not as good as the native spell checking and dictionary.

Is there a way to enable the native dictionary for Firefox on the Mac?

Apple's built in spell checker on the Mac is unparalleled. Not only does it integrate with the native dictionary, it also automatically detects and switches languages as you type. Right-clicking on an unfamiliar word brings up the "look up" option which fins the word in the dictionary. It's furthermore smart enough to detect misspelled words which are correct words in another language. I don't know how apple achieved this, it's remarkable. Anyway, Firefox displaces this functionality on the mac with their own dictionary, which although good, is not as good as the native spell checking and dictionary. Is there a way to enable the native dictionary for Firefox on the Mac?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can search the Add-ons website for the macOS Dictionary Lookup extension.