Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

spell checker does not recognise the language I'm using

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Hi, I have enabled the spell checker with a couple of dictionaries installed. I use both languages on a regular basis. Is there a way to let the spell checker guess which language I am using automatically? currently every time I switch to another language I have to manually select the language from the list, which is quite annoying.. thanks Michael

Hi, I have enabled the spell checker with a couple of dictionaries installed. I use both languages on a regular basis. Is there a way to let the spell checker guess which language I am using automatically? currently every time I switch to another language I have to manually select the language from the list, which is quite annoying.. thanks Michael

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Dictionary Switcher extension should be able to do what you want - https://addons.mozilla.org/firefox/addon/dictionary-switcher