Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

email log in

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 2MuchC0f33

more options

Firefox upgraded and now I cannot access my email account. I get the message HTTP Status 400 - Bad Request. What can I do? I have used Firefox for years and years

Firefox upgraded and now I cannot access my email account. I get the message HTTP Status 400 - Bad Request. What can I do? I have used Firefox for years and years

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Here are a few steps you can take to try to solve the problem:

1. Clear the cache and cookies in your browser: Go to "Options" > "Privacy & Security" and click on "Clear Data". 2. Disable browser extensions: Some extensions can interfere with the website's functionality. To disable extensions, go to "Add-ons" and uncheck each one individually. 3. Examine for compatibility issues: Check the website's support page to see if there are any known issues with the most recent version of Firefox. 4. Access the website in a private window to see if the problem is related to your browser settings or extensions. To open a private window, select "New Private Window" from the three horizontal lines in the upper-right corner of the browser. 5. Disable IPv6: Some users have reported that disabling IPv6 solved the "HTTP 400 Bad Request" error. To do this, type "about:config" in the address bar, search for "network.dns.disableIPv6", and set the value to "true".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.