Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

update 102.5.0 and 102.5.1

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello following update 102, I can no longer consult my files or my messages received. the messages being received are displayed as a notification at the bottom of the screen but it is impossible to consult them. However in "troubleshooting mode" no worries.

Thanks for your help

hello following update 102, I can no longer consult my files or my messages received. the messages being received are displayed as a notification at the bottom of the screen but it is impossible to consult them. However in "troubleshooting mode" no worries. Thanks for your help

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Is this a question about Thunderbird or about Firefox ?

If the question is about Thunderbird then we can move the question thread to Thunderbird Support.