Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My password is recognized with Edge Browser but not Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Steve

more options

I am unable to log on to my Synology Diskstation 220+ using the Firefox browser. The device is accessed through my local IP address. I have no trouble using the Microsoft Edge browser. This problem has existed for several months and I cannot figure it out. On Firefox I have checked the ad blocker and disabled it. I tried clearing the cache. I would appreciate any ideas people could suggest. Thanks.

I am unable to log on to my Synology Diskstation 220+ using the Firefox browser. The device is accessed through my local IP address. I have no trouble using the Microsoft Edge browser. This problem has existed for several months and I cannot figure it out. On Firefox I have checked the ad blocker and disabled it. I tried clearing the cache. I would appreciate any ideas people could suggest. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can check for issues with Total Cookie Protection.

You can try to create a cookie allow exception for this origin (protocol and hostname).

Hữu ích?

more options

I disabled Total Cookie Protection with no effect on the problem. Then I disabled Enhanced Tracking Protection for the site, again with no effect. Microsoft Edge still works with no issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.