Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website features work only in troubleshoot mode

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KayGee

more options

My website works perfectly in Edge and Chrome, but "View Cart" does not in FireFox. Additionally, I have the FB link so my customers can "like" my page; it does not display in FireFox. My MailChimp login repeatedly sends a verification code every time I log in with FireFox; not with Edge.

I have reviewed the recommendations for settings and nothing has worked. Using FireFox for years without all these issues. If I need to do so much to make FireFox work, I will have no alternative but to use Edge as my default browser.

My website works perfectly in Edge and Chrome, but "View Cart" does not in FireFox. Additionally, I have the FB link so my customers can "like" my page; it does not display in FireFox. My MailChimp login repeatedly sends a verification code every time I log in with FireFox; not with Edge. I have reviewed the recommendations for settings and nothing has worked. Using FireFox for years without all these issues. If I need to do so much to make FireFox work, I will have no alternative but to use Edge as my default browser.

Giải pháp được chọn

After much research, I found that Duck-Duck-Go was blocking trackers. I added my website to the exceptions list and all is resolved. I was unaware of this setting.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Troubleshoot Mode runs Firefox with some features and customizations disabled (see below for details). If you're having a problem in Firefox that does not occur in Troubleshoot Mode, the cause of the problem is one of the disabled items.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

After much research, I found that Duck-Duck-Go was blocking trackers. I added my website to the exceptions list and all is resolved. I was unaware of this setting.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.