Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

UNABLE to login to Macys, buy on Costco and other sites

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello, I have been using Firefox on several platforms since FF was launched many years ago -- have always loved it.

NOW IT IS NOT supported on several KEY websites like Macys.com, Costco.com, etc. I am using the LATEST version on Mac OS.

I can use Safari at those sites WITHOUT problems. Thanks -Shad

Hello, I have been using Firefox on several platforms since FF was launched many years ago -- have always loved it. NOW IT IS NOT supported on several KEY websites like Macys.com, Costco.com, etc. I am using the LATEST version on Mac OS. I can use Safari at those sites WITHOUT problems. Thanks -Shad
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I was able to create an account and login. see screenshot Doesn't appear to be a browser issue. Can you try with Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.