Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot use Idagio.com web player in Firefox since update to 107

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi apare3

more options

Since updating to version 107, the Idagio.com web player does not work in Firefox. When pressing the "Play" icon, only progression dots show forever.

Since updating to version 107, the Idagio.com web player does not work in Firefox. When pressing the "Play" icon, only progression dots show forever.

Giải pháp được chọn

I finally rolled back to 106.5 and this solved my problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

I finally rolled back to 106.5 and this solved my problem.