Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox disconnects my account every time I close the browser and I have to log back in when I restart Firefox

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use FF all day, every day and recently it stopped automatically logging me into my account when I open the browser. I've read through the other posts on this topic and tried everything from creating a new profile to changing the History settings. Unfortunately, none of the solutions provided have worked. I know it's only one password to type in and then my profile is synced and it retrieves my bookmarks, saved logins, etc. but it's very annoying to have to do.

Does anyone else have any other potential solutions?

I use FF all day, every day and recently it stopped automatically logging me into my account when I open the browser. I've read through the other posts on this topic and tried everything from creating a new profile to changing the History settings. Unfortunately, none of the solutions provided have worked. I know it's only one password to type in and then my profile is synced and it retrieves my bookmarks, saved logins, etc. but it's very annoying to have to do. Does anyone else have any other potential solutions?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox doesn't have a online presence like Google login. You have to relogin to firefox forum everytime. As to sync you have to login evertime this is for security purpose.

Hữu ích?

more options

Is this brand new because it only has began to be like this in the last week? Before that, every time I opened FF, it would automatically sign me into my FF account to sync my browser settings.

Hữu ích?

more options

Firefox stores the credentials to login to the Firefox account in logins.json in the Firefox profile folder as the chrome://FirefoxAccounts login. This login is hidden from about:logins, so you won't find it there. When you lose this logins.json then you will have to reconnect.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.