Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Built in screenshot tool: How to hide notification when shot taken?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ming Ze

more options

This annoying notification on the bottom right keeps popping up everytime I take a screenshot. I've been using computers for the past 17 years, I know how to paste things by now. Even worse, it overlays on other applications and pesters me there for about 10 seconds until I close it. Can this notification be hidden in about config or do I have to find a community add on that does the same thing, but without this stupid notification?

This annoying notification on the bottom right keeps popping up everytime I take a screenshot. I've been using computers for the past 17 years, I know how to paste things by now. Even worse, it overlays on other applications and pesters me there for about 10 seconds until I close it. Can this notification be hidden in about config or do I have to find a community add on that does the same thing, but without this stupid notification?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can hide the notification by: Option->Privacy & Security->Permissions->Notifications->check the "Pause notifications until Firefox restarts" box.

more options

Steps to hide the notification: Option->Privacy & Security->Permissions->Notifications->check the "Pause notifications until Firefox restarts" box.