Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing pinned tabs

more options

My laptop had to do a restart and I have about 10 pinned tabs and I went to open firefox and they are all gone. I've tried to do the restore session but they aren't popping back up. How do I get them back???

My laptop had to do a restart and I have about 10 pinned tabs and I went to open firefox and they are all gone. I've tried to do the restore session but they aren't popping back up. How do I get them back???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

After restoring your session, try pulling back the closed windows. Either:

  • "3-bar" menu button > History > Recently Closed Windows
  • "Library" toolbar button > History > Recently Closed Windows
  • (menu bar) History > Recently Closed Windows

Firefox should list the last 3 closed windows and hopefully one of those has the missing tabs. If not, come back for more suggestions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.