Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New tabs

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I open a new tab in Firefox it opens as a blank page - I have been all over the settings and can't get it to open to the firefox page. Can you fix that or tell me how to fix that so I don't get a blank page?

When I open a new tab in Firefox it opens as a blank page - I have been all over the settings and can't get it to open to the firefox page. Can you fix that or tell me how to fix that so I don't get a blank page?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Robin, You can try typing about:config into your address bar, then clicking "Accept the Risk and Continue".

Afterwards, type "browser.newtabpage.enabled" and click the "swap" icon on the right of the row to change it to "True" if it was not set to True in your case.

Hopefully that resolves your issue!

Được chỉnh sửa bởi YongHan vào

more options

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/new-tab-override/ New Tab Override by Sören Hentzschel New Tab Override allows you to set the page that shows whenever you open a new tab.