Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark Toolbar Disappeared

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 1430 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My bookmark toolbar just disappeared this morning and I can't get it back. Only way to see my bookmarks is through "manage bookmarks".

My bookmark toolbar just disappeared this morning and I can't get it back. Only way to see my bookmarks is through "manage bookmarks".

Giải pháp được chọn

Make sure toolbars like the "Bookmarks Toolbar" are visible. Open the Customize page and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> Customize
 • View -> Toolbars
  *you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
 • check that "Bookmarks Toolbar Items" is on the Bookmarks Toolbar
 • if "Bookmarks Toolbar Items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize page to the Bookmarks Toolbar
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize page to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click Restore Defaults in the Customize palette window to restore the default toolbar set.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address box.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox v47+ releases.

 • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar. Then View > Toolbars >
 • Right-click on a blank spot on the toolbar and select what you want.
 • Right-click on a blank spot on the toolbar and select Customize Toolbar.
  Look for Show / Hide Toolbars or just Toolbars at the bottom left.
  There is also a Restore Defaults button at the bottom right.
more options

Giải pháp được chọn

Make sure toolbars like the "Bookmarks Toolbar" are visible. Open the Customize page and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

 • Right-click empty toolbar area -> Customize
 • "3-bar" menu button -> Customize
 • View -> Toolbars
  *you can tap the Alt key or press the F10 key to show the hidden Menu Bar temporarily
 • check that "Bookmarks Toolbar Items" is on the Bookmarks Toolbar
 • if "Bookmarks Toolbar Items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize page to the Bookmarks Toolbar
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize page to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click Restore Defaults in the Customize palette window to restore the default toolbar set.