Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email Attachements as Drag and Drop no longer working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I can no longer drag and drop files as attachments in emails...When I try to drag and drop, I get a little error / circle with a line through it icon as my cursor.

This is wildly annoying and really killing my productivity.

Any help or insight would be greatly appreciated.

I can no longer drag and drop files as attachments in emails...When I try to drag and drop, I get a little error / circle with a line through it icon as my cursor. This is wildly annoying and really killing my productivity. Any help or insight would be greatly appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options