Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon.com is coming up in Spanish on my Firefox browser

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jpowel

more options

Hello,

For some reason, when I go to Amazon.com on my Firefox browser it is now coming up in Spanish. This is the only website where this is happening. I have rebooted my computer, but that doesn't solve the problem. Also, if I go to Amazon.com on Google Chrome, it comes up in English. Is there a way that I can solve this problem?

Thank you

Hello, For some reason, when I go to Amazon.com on my Firefox browser it is now coming up in Spanish. This is the only website where this is happening. I have rebooted my computer, but that doesn't solve the problem. Also, if I go to Amazon.com on Google Chrome, it comes up in English. Is there a way that I can solve this problem? Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

jpowel said

Hello,For some reason, when I go to Amazon.com on my Firefox browser it is now coming up in Spanish.

Look on top right where there is a US flag and hover over it and select English -EN.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

At the bottom of the page you will see a framed button with the name of a language. You can use that to select the language you want.

more options

Giải pháp được chọn

jpowel said

Hello,For some reason, when I go to Amazon.com on my Firefox browser it is now coming up in Spanish.

Look on top right where there is a US flag and hover over it and select English -EN.

more options

THANK YOU SO MUCH JAMES ! ! !

I never would have figured that out. I don't know if I accidentally hit that flag, or what happened. But thank you again for the solution !