Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FACEBOOK

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jeyson1099

more options

Some how my face book page is black and also in a diifferent language how can i get english language back and orinal facebook page back to it orinianal form

Some how my face book page is black and also in a diifferent language how can i get english language back and orinal facebook page back to it orinianal form

Giải pháp được chọn

Hello, to remove the black color from your Facebook page, click on the account button, located next to notifications, then select screen and accessibility, you will see the dark theme section with the activated option selected, change to deactivated and that's it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

have got my fscebook in english now just wondering why it in black background

more options

Giải pháp được chọn

Hello, to remove the black color from your Facebook page, click on the account button, located next to notifications, then select screen and accessibility, you will see the dark theme section with the activated option selected, change to deactivated and that's it.