Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My custom Urls do not open when I launch Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I am frustrated as for the last 6 months my Firefox does not open my custom URL tabs but opens tabs that I used last

This has been disrupted to my work flow

I am frustrated as for the last 6 months my Firefox does not open my custom URL tabs but opens tabs that I used last This has been disrupted to my work flow

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, You probably have it set to restore your previous session. Here's how to disable it: 1. Go to Preference > General 2. Uncheck Open previous windows and tabs

If you still have the problem, let us know.