Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When Firefox downloaded the latest patches - 96.0 and 96.01 - my computer has stopped working properly. Websites won't load, everything freezes up, get error message "Not responding". I've tried a few things to fix it - virus scan, resetting systems to previous date before the updates, etc. Nothing has fixed this.

When Firefox downloaded the latest patches - 96.0 and 96.01 - my computer has stopped working properly. Websites won't load, everything freezes up, get error message "Not responding". I've tried a few things to fix it - virus scan, resetting systems to previous date before the updates, etc. Nothing has fixed this.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to show us what issues you are having. I can boot into Win7, so provide steps to replicate. What security software are you running? Have you tried Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.