Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

missing tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

My tabs have disappeared from my bar at the top. I've tried going into History, Restore Tabs but they are greyed out and don't work. Can anyone help please?

My tabs have disappeared from my bar at the top. I've tried going into History, Restore Tabs but they are greyed out and don't work. Can anyone help please?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you by any chance open a new window? If so, the tabs should still be present on the window that was active before that.

Are you referring to tabs going missing when restarting the browser?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.