Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Minimize and resize window buttons are gone.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi robinphilip365

more options

Please help minimize and resize window buttons are gone. I am using nightly build 95.0a1.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That is probably some bug on Nightly, so you will have to wait for an update that fixes this (could be the next update). Nightly is alpha software and you always can run into issues like in this case.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I use windows 11 and I am not in tablet mode.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

That is probably some bug on Nightly, so you will have to wait for an update that fixes this (could be the next update). Nightly is alpha software and you always can run into issues like in this case.

Hữu ích?

more options

@cor-el Thanks it got fixed on its own. And also didn't do a update.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.