Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmark

more options

Where is the line " bookmark this page"?. Or how do I bookmark a link, in a friendly, easy manner?

Where is the line " bookmark this page"?. Or how do I bookmark a link, in a friendly, easy manner?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can click the star at the right end of the location bar to bookmark the current tab.

more options

It's all over the place, except on the drop-down from the optional Bookmarks Menu toolbar button (). So in addition to the star icon in the address bar:

  • "3-bar" menu button > Bookmarks > Bookmark current tab
  • right-click the current tab to display the context menu > "Bookmark Tab" (if multiple tabs are selected, it changes to Bookmark Tabs...)
  • right-click an empty area of the page to display the page context menu > click the star icon
  • (menu bar) Bookmarks menu > Bookmarks Current Tab.

Perhaps they should add it back to the one place it's missing?