Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recovery Key

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently set up Firefox Recovery Keys knowing that I was formatting my PC. I am logged into my Firefox account on my laptop and have forgotten my password. Using Firefox Sync and Google Authenticator, I can log into Firefox on my Android.

I am trying to log into Firefox on my PC now, and have forgotten my password, and now none of the Recovery Keys I was given by Firefox are working (I am correct in saying these keys are 10 digits long, and you are given multiple keys when setting up the Recovery Keys?).

I cannot reset my password and lose all of my generated logins. Is there any other way to log into Firefox on desktop, say using google authentication or sync like android?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A recovery key that you can use instead of the password is a 32 character string.

A 10 character string would be a recovery code that you can use instead of a 6 digit TOTP code for 2FA generated by an app on a mobile device, so make sure you do not confuse the two.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.