Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Address bar change

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi biremaw736

more options

Hi, in an update recently my address bar has changed to show my search history or similar named things instead of just the website itself, how can I change this back

Also the search bar on the right increased in size or no reason, how can i fix this.

Giải pháp được chọn

Here's how you can change what your address bar recommendation shows: https://support.mozilla.org/en-US/kb/search-suggestions-firefox#w_enabling-or-disabling-search-suggestions

And for the search bar, maybe try fiddling around in customize toolbar, you can probably add empty boxes to force it to shorten.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Here's how you can change what your address bar recommendation shows: https://support.mozilla.org/en-US/kb/search-suggestions-firefox#w_enabling-or-disabling-search-suggestions

And for the search bar, maybe try fiddling around in customize toolbar, you can probably add empty boxes to force it to shorten.

Hữu ích?

more options

Note that you can change the relative size of the location bar and search bar (move the mouse pointer between the two bars in normal mode to get a resize icon), but not the total size of this container as this is done automatically via a flex property. You can also move the search bar to the overflow area if you want to use this search bar and not the location bar. You can still access the search bar via its keyboard shortcut.

Hữu ích?

more options

Thanks guys, I turned off suggestions and added flexible spaces to the toolbar.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.