Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 90.0.2 close tabs to the right

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 8sjy093xyhfs

more options

Does the current version of firefox; 90.0.2 have a button to "close tabs to the right"? Previous versions did

Does the current version of firefox; 90.0.2 have a button to "close tabs to the right"? Previous versions did

Giải pháp được chọn

Now it's under right-clicking on a tab -> Close Multiple Tabs -> Close tabs to the right.

There's also an add-on which brings it back to the previous position: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/close-tabs-right/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Of course it has! But some menu options could have been moved since "previous versions".

more options

but where? Previously it was found by right-clicking on a tab and selecting it..

more options

Giải pháp được chọn

Now it's under right-clicking on a tab -> Close Multiple Tabs -> Close tabs to the right.

There's also an add-on which brings it back to the previous position: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/close-tabs-right/

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

more options

Hi 8sjy093xyhfs,

You can found it by following step:-

  • Right click on tab.
  • Choose Close Multiple tabs, then you will find sub menu where you can find close tabs to right option.
more options

TyDraniu said

Now it's under right-clicking on a tab -> Close Multiple Tabs -> Close tabs to the right. There's also an add-on which brings it back to the previous position: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/close-tabs-right/

Thanks to @TyDraniu and @Shashank Shekhar, I tried to select both answers as solving but it only allows one.