Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crash at sturtup even in safe-mode

 • 8 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 48 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Wodensday

more options

Được chỉnh sửa bởi Wodensday vào

Giải pháp được chọn

All the crash reports you posted are in Firefox Safe Mode.

Do reports from regular mode have the same crash signature if you open such a report ?


Do a clean reinstall of the current Firefox release and delete the Firefox program folder before installing a fresh copy of the current Firefox release.

If possible uninstall your current Firefox version to cleanup the Windows Registry and settings in security software.

 • do NOT remove "personal data" when you uninstall the current Firefox version, because this will remove all profile folders and you lose personal data like bookmarks and passwords including personal data in profiles created by other Firefox versions

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

 • (64-bit Firefox) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
 • (32-bit Firefox) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"
 • it is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure there are no problems with files that were leftover after uninstalling

Your personal data like bookmarks is stored in the Firefox profile folder, so you won't lose personal data when you reinstall or update Firefox, but make sure NOT to remove personal data when you uninstall Firefox as that will remove all Firefox profile folders and you lose your personal data.

If you keep having problems then you can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.


Reinstall Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 90.0.2 Build ID 20210721174149 (2021-07-21)

bp-a52eaf96-db47-4308-be5a-e7bc60210722 = Uptime 6 seconds bp-72b10ba5-f8d8-4de9-a162-04c3a0210722 = Uptime 1 seconds bp-432e5478-e1ec-4be7-a198-4c1de0210722 = Uptime 0 seconds

Signature: nsCSPContext::permitsInternal

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

Hữu ích?

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version?

Version 90.0.2, first offered to Release channel users on July 22, 2021

Hữu ích?

more options

Opps . . . I see that you did.

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

Starting Any Computer In Safe Mode (web link) Free Online Encyclopedia

https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-start-windows-in-safe-mode/

https://www.digitalcitizen.life/4-ways-boot-safe-mode-windows-10/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If the problem goes away with the computer in Safe Mode, the problem is with one of the other programs on the system.

As a test, disable your protection programs.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Opps . . . I see that you did. Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

I'm not getting this dialog. It crashes immediately.


FredMcD said

Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

Thanks. I'l try this

Hữu ích?

more options

FredMcD said


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

Starting Any Computer In Safe Mode (web link) Free Online Encyclopedia

https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/how-to-start-windows-in-safe-mode/

https://www.digitalcitizen.life/4-ways-boot-safe-mode-windows-10/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If the problem goes away with the computer in Safe Mode, the problem is with one of the other programs on the system.

As a test, disable your protection programs.

Nope. Crashes immediately in safe mode too.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

All the crash reports you posted are in Firefox Safe Mode.

Do reports from regular mode have the same crash signature if you open such a report ?


Do a clean reinstall of the current Firefox release and delete the Firefox program folder before installing a fresh copy of the current Firefox release.

If possible uninstall your current Firefox version to cleanup the Windows Registry and settings in security software.

 • do NOT remove "personal data" when you uninstall the current Firefox version, because this will remove all profile folders and you lose personal data like bookmarks and passwords including personal data in profiles created by other Firefox versions

Remove the Firefox program folder before installing that newly downloaded copy of the Firefox installer.

 • (64-bit Firefox) "C:\Program Files\Mozilla Firefox\"
 • (32-bit Firefox) "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\"
 • it is important to delete the Firefox program folder to remove all the files and make sure there are no problems with files that were leftover after uninstalling

Your personal data like bookmarks is stored in the Firefox profile folder, so you won't lose personal data when you reinstall or update Firefox, but make sure NOT to remove personal data when you uninstall Firefox as that will remove all Firefox profile folders and you lose your personal data.

If you keep having problems then you can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.


Reinstall Firefox

Hữu ích?

more options

cor-el said

All the crash reports you posted are in Firefox Safe Mode. Do reports from regular mode have the same crash signature if you open such a report ?

I went through Firefox\Crash Reports\submitted. It looks like there are only safe mode reports for this day. And there are 10 times less reports than it should be. It's kind of normal that firefox tries to start in safe mode after a dozen crashes. It is not clear why the reports on ordinary crashes were not saved.


cor-el said

Do a clean reinstall of the current Firefox release and delete the Firefox program folder before installing a fresh copy of the current Firefox release.

Thanks. I'l try it tomorow.

Hữu ích?

more options

cor-el said


Do a clean reinstall of the current Firefox release and delete the Firefox program folder before installing a fresh copy of the current Firefox release. </blockquote>

Reinstall helped. It looks like everything is working now.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.