Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whenever I launch Firefox, the window is small

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ewjonah

more options

I always have it maximized, but after a recent update, The window is always small upon launch, maximized, and in the top left-hand corner of my screen. I don't see anything to fix this.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/changes-toolbars-and-window-sizes-are-not-saved You may have corrupt xulstore.json file.

Close Firefox. Open your file browser to this hidden location:

  • Mac: *~/Library/Application Support/Firefox/Profiles
  • Linux: *~/.mozilla/firefox/Profiles
  • Windows: %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles
  • *C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\<user>\Application Data \Mozilla\Firefox\Profiles\

Search for the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.

Hữu ích?

more options

Unfortunately, it did not seem to work.

I even restarted my PC after deleting the mentioned file.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.