Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Other bookmarks folder doesn't show in toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi browserlightedup

more options

Hello,

this knowledge base article (Remove the Other Bookmarks folder from the Bookmarks Toolbar) claims that you can display the Other Bookmarks folder on the toolbar since Firefox 85 but it seems to be a lie.

In the screenshots down below, you can see my current settings. The Other Bookmarks folder is missing although my settings are correct.

How can I display the Other Bookmarks folder on the toolbar in Firefox? Thanks for your help!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi browserlightedup vào

Giải pháp được chọn

Fixed, you need to add bookmarks to the Other Bookmarks folder first, otherwise it's not displayed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Fixed, you need to add bookmarks to the Other Bookmarks folder first, otherwise it's not displayed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.