Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Translate web pages

more options

Translate web pages How do I do the option?

Translate web pages How do I do the option?

Giải pháp được chọn

Firefox does not have a built-in translation feature. You can consider using an add-on. I find this one works well:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/traduzir-paginas-web/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox does not have a built-in translation feature. You can consider using an add-on. I find this one works well:

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/traduzir-paginas-web/