Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

custom tab extension isn't working in private browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ajkimmel14

more options

I've been using the Symbaloo extension (bookmark tiles), such that every time I open a new tab my tiles appear. However, I recently had to disable all of my extensions due to a computer problem. When I enabled them again, I lost Symbaloo, unless I directly went to the symbaloo URL

I managed to solve this via the custom new tab page extension, but first had to deal with the Firefox page telling me to deal with an embedded issue by clicking on 'open in a new window'. Now it works, but not in Private Browser. When I click on the + to open a new tab, the Firefox search page opens. How can I fix it so that Symbaloo once again appears in the new tab in Private Browser, as it did before, and as it is now doing in public browsing? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

By default, browser extensions don't have access to Private Browsing mode. They have to be given access. See the Extensions in Private Browsing page for information on how to do that.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

Thanks. Checked that out and it turns out Symbaloo was already marked allowed in private browser. It opens, but not automatically when I open a new tab.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.