Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Startup tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I want FF to open multiple sites when I first load the program. But, I don't want them all to be included as a home page selection. I can do this in Chrome and Edge, but I don't see how in FF. Currently, every time I hit the home icon in FF, all tabs are reloaded to the same tabs that are already open.

Giải pháp được chọn

You're right, Firefox doesn't have a built-in feature for that.

Some workarounds people have used over the years are:

(1) Using the pinned tabs feature

More info on that: Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away

(2) Adding URLs to your Firefox desktop shortcut (using the Properties dialog, Shortcut tab)

Usually the Target field of the shortcut is

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

and you add URLs like this

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -url https://www.mozilla.org/ -url https://www.google.com/

(3) Saving the pages in a bookmark folder, then at startup, right-click the folder > Open All in Tabs

This assumes you keep bookmarks displayed in a convenient way...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You're right, Firefox doesn't have a built-in feature for that.

Some workarounds people have used over the years are:

(1) Using the pinned tabs feature

More info on that: Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away

(2) Adding URLs to your Firefox desktop shortcut (using the Properties dialog, Shortcut tab)

Usually the Target field of the shortcut is

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

and you add URLs like this

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -url https://www.mozilla.org/ -url https://www.google.com/

(3) Saving the pages in a bookmark folder, then at startup, right-click the folder > Open All in Tabs

This assumes you keep bookmarks displayed in a convenient way...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.