Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Screen Share pop up doesn't show up

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello, I have a problem with the screen share pop up that appears when a website tries to access the screen. When I try to share the entire screen on Google Meet, as soon as I click Share screen > Full screen, the button grays out and nothing is shared. The pop up that allows you to select the screen to share never opens.

The only way to reset Meet's "Share screen" button is by exiting and joining the Google Meet room again. I've checked that meet.google.com's screen permission is set to "Always ask" and not "Blocked". How can I fix this problem?

Hello, I have a problem with the screen share pop up that appears when a website tries to access the screen. When I try to share the entire screen on Google Meet, as soon as I click Share screen > Full screen, the button grays out and nothing is shared. The pop up that allows you to select the screen to share never opens. The only way to reset Meet's "Share screen" button is by exiting and joining the Google Meet room again. I've checked that meet.google.com's screen permission is set to "Always ask" and not "Blocked". How can I fix this problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you check the notifications area to see that meets.google.com is in there? see screenshot If so, try removing it and going through the process again.