Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube AND twitch won't work properly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Twitch website videos give me error #3000 (twitch help tells me its a browser problem). When I try twitch on chrome I don't get this error.

Youtube on firefox never works. Can't view either of the side panels, including history (the most important function imo on youtube).

Can you guys fix this???

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I will assume your are running virus software. Can you close the virus software and then open the browser and try those sites again. If you're still having an issue, try the browser in safe mode.

I was having similar issues with YouTube in Windows with Kaspersky. Closed the virus software and it resolved the issue. see screenshot