Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to edit or delete a posted Firefox Support question or reply?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there a way to make changes to a Firefox Support question that I've posted (like fixing typos, etc.)? And/or make changes to a reply I've posted to someone else's question thread?

And how do you entirely delete your posted question or reply, if you wish to for any reason?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

To change your message, press the three dots at the upper-right of the post.

more options

The question section you can edit via the Question Tools menu -> Edit his question. A reply you can edit via the three vertical dots menu next to this reply. You can't remove a reply, but you can clear its content and leave something like '(deleted)'.