Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SAVE OPENED TABS THEN CLOSE AND REOPEN LATER

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Okay, say I have 5 tabs open and they are all regarding, just say for an example, "Cows." And I need to lookup something else, just say for example, "Chickens." But dont want to open a new window. Is there a way to put (GROUP) all of my open tabs regarding Cows into ONE seperate tab by itself so I can open another GROUP of tabs regarding Chickens? And so on?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Pick a window. Open a new tab. Close it when you are done.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.