Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Developer Edition. Developer Tools. Console. Can't get the command line prompt up, to test Javascript

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zainab.tech

more options

Hello! Using Firefox Developer Edition. Trying to get the command line prompt so I can type Javascript for a class. When in ctrl + shift + K Developer Tools: Web Console command line interface prompt (>> ) not showing (where I can type and test js code.)

I have

  1. set the ' devtools.chrome.enabled preference to true in about:config, ' as suggested in docs (but it still has no >> to type on).
  2. Also enabled 'enable browser chrome and add on debugging' in developer... settings)

How can I type in the Firefox console to test Javascript commands? Thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The two prefs you mention are for enabling the command line in the Browser Console and for enabling the Browser Toolbox.

Like posted above, you have opened the multi-line editor in the Web Console. This opens an editor window in a panel at the left where you can type more text. You can close this editor via the close X at the top of this panel (toolbar with Run and other commands).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hello. Adding a screenshot of what it looks like for someone I know... It is OK for them to type commands, but don't see the >> in mine thanks

Hữu ích?

more options

OK, it has been changed recently. Command line window is now multiline, under the Run button on your screenshot.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

Hi TyDraniu, Thanks for the response. But when I type at the 'run' prompt, I see no output or effect anywhere.

I took the screenshots today. But the teacher's view is different from mine. The teacher was live online. (He couldn't help with my Firefox though).

If I type a variable I want to see a Nodelist or HTMLCollection or some form of output or feedback.

Được chỉnh sửa bởi zainab.tech vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The two prefs you mention are for enabling the command line in the Browser Console and for enabling the Browser Toolbox.

Like posted above, you have opened the multi-line editor in the Web Console. This opens an editor window in a panel at the left where you can type more text. You can close this editor via the close X at the top of this panel (toolbar with Run and other commands).

Hữu ích?

more options

Thanks! That was it! Next time #keepingitsimple

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.