Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem in take screenshot when selecting a custom region

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Saadi Sh

more options

When i use "Take a Screenshot", if i drag on the page to select a custom region, immediately this message is displayed in the lower right corner of the browser:

Shot Copied Your shot has been copied to the clipboard. Press CTRL-V to paste.

But even the shotted image does not paste in photo programs.

When a region is selected by clicking, if I do not change the region, I can save the screenshot. if I make a change in the region, Firefox immediately displays the same message.

What should I do?

Được chỉnh sửa bởi Saadi Sh vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You have quite a few extensions, so it is possible that one of them is causing this.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window

Hữu ích?

more options

My Firefox theme is on default. i tried Safe Mode and disable hardware acceleration, but the problem was not solved. userChrome.css file does not exist in the profile files folder.

This problem exists even in new and clean profiles.

I disabled Anti-virus, but the problem was not solved.

This problem has existed for months. During this time, once I completely reinstalled Windows.


Hữu ích?

more options

Is this a bug? Report it in Bugzilla?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.