Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords not in Firefox for Mac after refresh; can't even save them manually

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nosoap1

more options

I refreshed my browser, and after refreshing it, my passwords and log-ins were NOT imported, and I can't even save the log in information manually. Never had this issue before, and I don't understand what I need to do. I have the "Old Firefox Data" on my desktop, but am totally confused about how to get that information into the refreshed browser. Not being able to re-enter the info, clicking "save", works. Help!

Giải pháp được chọn

Sorry to hear about this problem.

In case the issue is caused by a locked file, could you do a normal Firefox Quit and Mac shut down/restart and then test again?

There are two files used for saved logins that you could try copying from Old Firefox Data and pasting into your currently live Firefox profile folder:

  • logins.json
  • key4.db

To open your currently active profile folder in Finder, see the steps here: Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data.

More info on profile files: Recovering important data from an old profile

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry to hear about this problem.

In case the issue is caused by a locked file, could you do a normal Firefox Quit and Mac shut down/restart and then test again?

There are two files used for saved logins that you could try copying from Old Firefox Data and pasting into your currently live Firefox profile folder:

  • logins.json
  • key4.db

To open your currently active profile folder in Finder, see the steps here: Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data.

More info on profile files: Recovering important data from an old profile

Hữu ích?

more options

Thanks!! The reboot did the trick. Appreciate the info.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.