Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Under "Cookies and Site Data," "Clear Data" also removes the exceptions to "Delete cookies and site data when Firefox is closed."

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Under "Cookies and Site Data," "Clear Data" also removes the exceptions to "Delete cookies and site data when Firefox is closed." That's a contradiction, and basically it becomes a waste of time to enter the exceptions. That's what exceptions are -- the rule "exepts" them. It would be nice if Firefox could fix this (unless there is already a work-around for it). FWIW. Thanks.

Giải pháp được chọn

That happens if you clear the Site Preferences either via "Clear history when Firefox closes" or otherwise.

  • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Only if you use "Delete cookies and site data when Firefox is closed" then you keep cookies with an allow exception.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That happens if you clear the Site Preferences either via "Clear history when Firefox closes" or otherwise.

  • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Only if you use "Delete cookies and site data when Firefox is closed" then you keep cookies with an allow exception.