Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would like to import the stored bookmarks from my old Opera browser to my Firefox browser. When I go to 'Show all Bookmarks' under the Bookmarks tab, then select for 'Import and Backup', and finally select the 'Import Data from another Browser' my other older browsers are listed but Opera is not. How do I locate Opera then import those bookmarks? Thank you.

I would like to import the stored bookmarks from my old Opera browser to my Firefox browser. When I go to 'Show all Bookmarks' under the Bookmarks tab, then select for 'Import and Backup', and finally select the 'Import Data from another Browser' my other older browsers are listed but Opera is not. How do I locate Opera then import those bookmarks? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi,

if Opera has the option to export to HTML, save to somewhere convenient on your PC, then in Firefox, open bookmarks > Show All Bookmarks > Import and Backup > Import Bookmarks from HTML, and navigate to your HTML file.

If Opera doesn't have that option, try exporting them to IE, then in Firefox, open bookmarks as above and import them.

More: Import data from another browser

more options

What Opera version is this about ?

Can you export the Opera bookmarks to an HTML file?