Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

clear cookies for specific site not working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Following directions in this section used to work but is no longer working https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox#w_clear-cookies-for-any-website Windows 10 - Firefox Developer Edition 67.0b5 (64-bit)

Giải pháp được chọn

Which part isn't working? For example:

  • Click Remove, nothing happens
  • Click Save Changes, re-open the dialog, the cookie is back
  • Something else

In some cases, you may need to "hard reload" the page to clear cached values: Ctrl+Shift+r or shift+click the reload button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Which part isn't working? For example:

  • Click Remove, nothing happens
  • Click Save Changes, re-open the dialog, the cookie is back
  • Something else

In some cases, you may need to "hard reload" the page to clear cached values: Ctrl+Shift+r or shift+click the reload button.

more options

Thankyou - it was evidently a caching issue. I just had not seen the persistence behavior previously. I would click individual cookies and see them in the dialog listing upon clicking save. Click remove then click save again- the items remain in the listing.

more options

Yeah, that's annoying. The dialog really should re-query. Want to file a bug if it persists? https://bugzilla.mozilla.org/