Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I switch off the close tabs confirmation box?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 126 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

I don't want to be asked to confirm each time I want to close multiple tabs. How can I switch off this feature?

Được chỉnh sửa bởi rafikiphoto vào

Giải pháp được chọn

Would you try this please :

Type in the address bar about:config and press Enter (promise to be careful, if asked)

Type in the search bar browser.tabs.warnOnClose

Set it's value to false

Do the same with browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs

Then close and restart Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Would you try this please :

Type in the address bar about:config and press Enter (promise to be careful, if asked)

Type in the search bar browser.tabs.warnOnClose

Set it's value to false

Do the same with browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs

Then close and restart Firefox.

more options

rafikiphoto said

Many thanks.

My pleasure  !