Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WHY DOES THE CAPTCHA NOT SHOW ON FIREFOX AT ALL.

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 14367 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi clintonherrin

more options

I try and try to login to my yahoo mail account and I get the challenge screen asking me to prove I'm not a robot, but it wont show the captcha I'm not a robot box it just keeps reloading. Why cant you people get this fixed I see multiple people with the same issue with you and the CAPTCHA.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Maybe you'll find and answer here :

https://my.help.yahoo.com/kb/problems-viewing-passing-captcha-verification-sln2662.html

To make sure that images will be properly displayed, please see :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-problems-images-not-show

Được chỉnh sửa bởi McCoy vào

more options

this did the trick thank you very much.

more options

clintonherrin said

this did the trick thank you very much.

My pleasure   !

more options

this did the trick thankyou very much