Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i have my password, but can't verify cuz i don't have access to my email

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shadow110

more options

I want to access my Firefox acc and i have the pass but i do not have access to my email so that i can verify my login. the reason that i can not do that is i've forgotten my pass and it is in my firefox acc.

so it is very important to access my Firefox account.

I want to access my Firefox acc and i have the pass but i do not have access to my email so that i can verify my login. the reason that i can not do that is i've forgotten my pass and it is in my firefox acc. so it is very important to access my Firefox account.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, sorry that is not going to happen. Have your email provider reset your Password or open another account and apply again.

You can not gain access without a password due to security. We do not know who is asking for a password.

So have your email reset you password so you can access your email account.

Thanks for Contacting Mozilla Support.

more options

Hi, also you do not mention a 2nd device that you could access your password from. If this is for Sync and you do not have a 2nd device you are planning to Sync with such as a phone, laptop/tablet or 2nd computer, that is not what Sync is designed for. So if the above fits please do not bother going forward as Sync is not a Backup Service.

Thanks for Contacting Mozilla Support.

Được chỉnh sửa bởi Shadow110 vào