Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update keeps popping up.

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 4990 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

I have Firefox 35.0.1 and I've been trying to update it. I get the notification for the update, click on it, it prompts me to restart Firefox, so I click restart and after it restarts, it prompts me to update again and in About, it still says I'm at 35.0.1.

TL;DR: I'm getting recursive update notifications that never update. Restart, update, restart, update, restart, update...

(Mac OSX 10.10.2)

Giải pháp được chọn

Hello 3OAM, please download and install firefox, follow the next steps:

1. Download a copy of the latest firefox from http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html (full dmg package)

2. Trash the current Firefox application to do a clean install.

3. Install the version that you have downloaded.

Do not select to remove your personal data, your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks or other personal data.

see also: How to download and install Firefox on Mac


thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello 3OAM, please download and install firefox, follow the next steps:

1. Download a copy of the latest firefox from http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html (full dmg package)

2. Trash the current Firefox application to do a clean install.

3. Install the version that you have downloaded.

Do not select to remove your personal data, your profile data is stored elsewhere in the Firefox Profile Folder, so you won't lose your bookmarks or other personal data.

see also: How to download and install Firefox on Mac


thank you