Symbolowe lajsty wotstronić, kotrež su waše pytanje Firefox a wašu startowu stronu změnili

Tutón nastawk budźe wam pomhać, symbolowe lajsty třećich poskićowarjow kaž Ask, searchqu, MyStart, incredibar, seeearch, somoto, sweetim, uTorrent a druhich z Firefox wotstronić a waše standardne nastajenja za startowu stronu, stronu noweho rajtarka a pytanje wobnowić. Zo byšće symbolowu lajstu Babylon wotstronił, hlejće nastawk How to remove the Babylon toolbar, home page and search engine.

Kak je so to stało?

Symbolowe lajsty wot třećich poskićowarjow softwary móža waše nastajenja za pytanje, za stronu noweho rajtarka a startowu strona změnić a druhe problemy z Firefox zawinować. Tute symbolowe lajsty móža so přidać, hdyž websydło wopytujeće a na wotkaz „Instalować“ kliknjeće, hdyž instalowanski program za symbolowe lajsty sćahujeće a wuwjedźeće a hdyž softwaru instalujeće, kotraž symbolowu lajstu za Firefox wobsahuje. Budźće kedźbliwy, hdyž druhe nałoženja instalujeće a aktualizujeće a wotzwolće wšě poskitki za symbolowe lajsty abo druhu njewitanu sobudodatu softwaru.

Někotři softwarowi poskićowarjo poskićeja tež swójsku wersiju Firefox, kotraž symbolowu lajstu a druhe přiměrjenja wobsahuje (na přikład Mozilla Firefox® optiměrowany za Yahoo!); sćehńće tuž Firefox přeco ze sćehnjenskeje strony zhotowjerja.

Kak móžu to porjedźić?

Pokiw:

Funkcija Firefox wróćo stajić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Funkcija Firefox wobnowić móže wjele problemow přez wobnowjenje wuchadneho stawa Firefox rozrisać a składuje při tym waše najwažniše daty. Rozwažće tutu móžnosć, prjedy hač započnjeće dołhotrajne pytanje za zawinu a rozrisanjom problema.

Zrjadowak přidatkow za wotstronjenje symboloweje lajsty wužiwać

Zwjetša móžeće symbolowe lajsty takle ze zrjadowaka přidatkow wotinstalować:

  1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

  2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Rozšěrjenja.
  3. Wubjerće symbolowu lajstu, kotruž chceće wotstronić.
  4. Klikńće na tłóčatko Wotstronić.
  5. Klikńće na Znowa startować, hdyž so jewi. Waše rajtarki budu so po nowym starće składować a wobnowjeć.

Jeli njemóžeće symbolowu lajstu ze zrjadowaka přidatkow wotstronić, wužijće móžnosć „Znjemóžnić“ jako nuzowe rozrisanje abo čitajće nastawk Cannot remove an add-on (extension or theme), zo byšće druhe rozrisanja namakał.

Standardne nastajenja za startowu stronu abo pytanje wobnowić

Snano dyrbiće swoje pytanske nastajenja wróćo stajić a standardnu stronu noweho rajtarka, startowu stronu a pytawu wobnowić, po tym zo sće symbolowu lajstu wotstronił. Jednory srědk, z kotrymž móžeće to činić, je rozšěrjenje SearchReset.

Druhe rozrisanja

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla