Firefox na najnowšu wersiju aktualizować

Pokiw: Jeli zapakowanu wersiju Firefox swojeje distribucije Linux wužiwaće, dyrbiće na zaktualizowany paket čakać, doniž waše zarjadowanje paketow zaktualizowany paket k dispoziciji njestaja. Tutón nastawk jenož płaći, jeli sće Firefox manuelnje instalował (bjez toho, zo byšće zrjadowak paketow swojeje distribucije wužiwał).
Kedźbu: Jeli sće Firefox z Microsoft Store instalował, dóstawaće aktualizacije Firefox z Microsoft Store. Tutón nastawk jenož płaći, jeli sće Firefox wot Mozilla sćahnył a potom instalował. Zo byšće za aktualizacijemi Firefox w Microsoft Store pytał, hlejće tutón nastawk Microsoft (němsce).

Po standardźe so Firefox awtomatisce aktualizuje. Móžeće kóždy čas za aktualizacijemi pytać. W tym padźe so aktualizacija sćahuje, ale so njeinstaluje, doniž Firefox znowa njestartujeće.

Firefox aktualizować

  1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx89menuButton naprawo na symbolowej lajsće Firefox, přeńdźće k Pomoc a wubjerće Wo Firefox.Wočińće w menijowej lajsće meni Firefox a wubjerće Wo Firefox. Wokno Wo Mozilla FirefoxWo Firefox so wočini.
  2. Firefox awtomatisce aktualizacije pyta. Jeli je aktualizacija k dispoziciji, so wona sćehnje.
    fx91AboutDownloadingUpdatefx70Linux-AboutFirefox-Downloadingfx71macOS-AboutFirefox-Downloading
  3. Hdyž sćehnjenje je dokónčene, klikńće na Firefox za aktualizowanje znowa startować.
    fx91AboutRestartUpdatefx70Linux-AboutFirefox-Restartfx71macOS-AboutFirefox-Restart
Maće problemy?

Jeli maće problemy při aktualizowanju Firefox, sćehńće instalowanski program Firefox, začińće a wuwjedźće potom instalowanski program.

Wšě daty so zachowaja.

Konfigurować, kak Firefox aktualizacije instaluje

  1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

  2. Dźiće k woknu Powšitkowny a potom do wotrězka Aktualizacije Firefox.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije