Firefox jako standardny wobhladowak postajić

Jeli sće wjace hač jedyn wobhladowak instalował, so wotkazy, na kotrež kliknjeće, awtomatisce we wašim standardnym wobhladowaku wočinja. Tutón nastawk pokazuje, kak móžeće Firefox jako swój standardny wobhladowak postajić.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjerće wotrězk Powšitkowny a klikńće potom K standardej činić.
  Fx 43 K standardej činić
 3. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjerće wotrězk Powšitkowny a klikńće potom na K standardej činić.
  Fx 43 K standardej činić
 3. Wokno „Standardprogramme festlegen“ so wočini.
 4. Wubjerće Firefox z lisćiny programow nalěwo a klikńće na Dieses Programm als Standard festlegen. Klikńće potom na OK, zo byšće wokno začinił.
  Win8 Standardprogramme festlegen
 5. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu a wubjerće potom Nastajenja.
  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Klikńće we wotrězku Powšitkowny na K standardej činić.
  Fx 43 K standardej činić
 3. Wokno Standard-Apps z nastajenjow Windows so wočinja.
 4. Kulće dele a klikńće na zapisk Webbrowser.
  Win10 Standard-Apps
 5. Klikńće w lisćinje w dialogu „App auswählen“ k dispoziciji stejacych wobhladowakow na zapisk Firefox.
  Win10 App auswählen
 6. Firefox je nětko jako waš standardny wobhladowak nastajeny. Začińće wokno nastajenjow Windows, zo byšće swoje změny składował.

Nałoženje „Einstellungen“ we Windows 10 wužiwác, zo by so waš standardowy wobhladowak změnił

Alternatiwnje móžeće nałoženje „Einstellungen“ ze startoweho menija Windows 10 wočinić, zo byšće Firefox jako standardny wobhladowak nastajił:

 1. Dźiće k startowemu menijej Windows a klikńće na symbol Einstellungen.
 2. Klikńće na System a wubjerće potom Standard-Apps na lěwej lajsće.
 3. Kulće dele a klikńće na zapisk Webbrowser.
  Win10 Standard-Apps
 4. Klikńće w lisćinje w dialogu „App auswählen“ k dispoziciji stejacych wobhladowakow na zapisk Firefox.
  Win10 App auswählen
 5. Firefox je nětko jako waš standardny wobhladowak nastajeny. Začińće wokno nastajenjow Windows, zo byšće swoje změny składował.
Pokiw: Zo byšće druhi standardny wobhladowak postajił, čitajće dokumentaciju pomocy za tutón wobhladowak.Bazuje na informacijach z nastawka Default browser (mozillaZine KB)

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla