Zmólki z tykacami ako Flash abo Java pytaś, aby se ceste problemy z Firefox rozwězali

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Jolic maśo problemy z bokami, kótarež wužywaju tykace (ako Adobe Flash, Java a dalšne), aby wopśimjeśe zwobraznili, musyśo pśeglědowaś, lěc tykac zawinujo problem.

Wažny: Nowa 64-bitowa wersija Firefox za Windows spóznawa a pódpěra tuchylu jano tykac Adobe Flash. Glejśo toś ten blogowy pśinosk Mozilla za drobnostki.
Wažny: Nowa 64-bitowa wersija Firefox za Windows spóznawa a pódpěra tuchylu jano tykaca Adobe Flash a Microsoft Silverlight.

Zwucone problemy, kótarež zawinuju se pśez tykace, su:

Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo problemy z tykacami rozwězowaś. Jolic maśo problem z rozšyrjenim abo drastwu, glejśo Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś. Za powšykne informacije wó tykacach glejśo Tykace za awdio, wideo, graśa a wěcej wužywaś.

Pśeglědujśo, lěc tykac zawinujo problem

Móžośo tykace pó rěźe znjemóžniś, mjaztym až Firefox běžy. Jolic maśo wěsty tykac na mysli, znjemóžniśo jen nejpjerwjej a testujśo jen pótom na waš problem. Jolic njewěsćo, kótary tykac musyśo znjemóžniś:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Tykace.
 2. Wubjeŕśo tykac z lisćiny a pótom Nigda njeaktiwěrowaś z jogo wuběrańskego menija. Wóspjetujśo toś ten kšac za kuždy tykac z lisćiny, až wšykne z nich njejsu znjemóžnjone. Njetrjebaśo Firefox znowego startowaś, aby se změny wustatkowali.
 3. Testujśo na waš problem. Jolic njenastawa, wrośćo se k rejtarkoju zastojnika dodankow a zmóžniśo zasej tykace tykac pó tykacu z wuběrańskim menijom Pśecej aktiwěrowaś, až njenamakajośo, kótary z nich zawinujo waš problem.

Jolic znjemóžnjanje tykaca njerozwězujo waš problem, pśewjeźćo slědujuce kšace w toś tom nastawku.

Waše tykace aktualizěrowaś a znowego instalěrowaś

Wjele problemow z tykacami dajo se pśez to rozwězaś, až aktualizěrujośo tykac na nejnowšu wersiju. Aby pśeglědował, jolic jaden z wašych zainstalěrowanych tykacow jo zestarjony, woglědajśo se k bokoju Pśespytajśo swóje tykace.

Jolic aktualizěrowanje na nejnowšu wersiju tykaca njerozwězujo problem, móžośo jen znjemóžnjony wóstajiś.

Tykac manuelnje wótinstalěrowaś

Jolic njamóžośo wótinstalěrowański program wužywaś, aby tykac wótpórał, móžośo jen manuelnje wótpóraś:

 1. Zapódajśo about:plugins do adresowego póla a tłocćo EnterReturn, aby bok Zainstalěrowane tykace pokazał.
 2. Kuždy zapisk na boku Zainstalěrowane tykace wobstoj z "Dataja:" a "Sćažka:", kótarejž mě a městno tykacoweje dataje pokazujotej. Wužywajśo Windows Explorer, aby Nawigěrujśo k zarědnikoju nawigěrował, kótaryž pokazujo se za tykac, kótaryž cośo wótpóraś.
 3. Pśemjeńśo dataju, aby pismik X pśed datajowym mjenim pśidał (npswf32 buź na pśikład Xnpswf32).

Tykac so wótpórajo.

Datowu banku tykacow znowego inicializěrowaś

W někotarych padach njamóžośo tykac instalěrowaś abo znowego instalěrowaś. Toś ten problem se snaź rozwězujo, gaž inicializěrujośo datowu banku tykacow znowego:

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  • Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu, pón na Pomoc a wubjeŕśo Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow.Wubjeŕśo z menija Pomoc Dalšne informacije za rozwězowanje problemowInformacije za rozwězowanje problemow. Rejtarik Informacije za rozwězowanje problemow se wócynijo.
  • Klikniśo pód wobceŕkom Zakłady nałoženja pódla profilowego zarědnikazarědnika na Zarědnik wócyniśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno se wócynijo, kótarež waš profilowy zarědnik wopśimujo. Waš profilowy zarědnik se wócynijo.
  Glědajśo: Jolic njamóžośo Firefox wócyniś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Waš profil namakaś, mimo až se Firefox wócynja.

 2. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Skóńcyśskóńcyś Close 29.

  Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś. Klikniśo na meni Firefox górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo Firefox skóńcyś.Klikniśo na meni Firefox Fx57Menu a wubjeŕśo Skóńcyś.

 3. Wulašujśo dataju pluginreg.dat.
 4. Wócyńso Firefox
 5. Zapišćo about:plugins do adresowego póla a tłocćo EnterReturn, aby lisćinu tykacow Firefox zwobraznił.

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije