Zmólki z tykacami ako Flash abo Java pytaś, aby se ceste problemy z Firefox rozwězali

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Jolic maśo problemy z bokami, kótarež wužywaju tykace (ako Adobe Flash, Java a dalšne), aby wopśimjeśe zwobraznili, musyśo pśeglědowaś, lěc tykac zawinujo problem.

Wažny: Nowa 64-bitowa wersija Firefox za Windows spóznawa a pódpěra tuchylu jano tykac Adobe Flash. Glejśo toś ten blogowy pśinosk Mozilla za drobnostki.
Wažny: Nowa 64-bitowa wersija Firefox za Windows spóznawa a pódpěra tuchylu jano tykaca Adobe Flash a Microsoft Silverlight.

Zwucone problemy, kótarež zawinuju se pśez tykace, su:

Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo problemy z tykacami rozwězowaś. Jolic maśo problem z rozšyrjenim abo drastwu, glejśo Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś. Za powšykne informacije wó tykacach glejśo Tykace za awdio, wideo, graśa a wěcej wužywaś.

Pśeglědujśo, lěc tykac zawinujo problem

Móžośo tykace pó rěźe znjemóžniś, mjaztym až Firefox běžy. Jolic maśo wěsty tykac na mysli, znjemóžniśo jen nejpjerwjej a testujśo jen pótom na waš problem. Jolic njewěsćo, kótary tykac musyśo znjemóžniś:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Wubjeŕśo tykac z lisćiny a pótom Nigda njeaktiwěrowaś z jogo wuběrańskego menija. Wóspjetujśo toś ten kšac za kuždy tykac z lisćiny, až wšykne z nich njejsu znjemóžnjone. Njetrjebaśo Firefox znowego startowaś, aby se změny wustatkowali.
 4. Testujśo na waš problem. Jolic njenastawa, wrośćo se k rejtarkoju zastojnika dodankow a zmóžniśo zasej tykace tykac pó tykacu z wuběrańskim menijom Pśecej aktiwěrowaś, až njenamakajośo, kótary z nich zawinujo waš problem.

Jolic znjemóžnjanje tykaca njerozwězujo waš problem, pśewjeźćo slědujuce kšace w toś tom nastawku.

Waše tykace aktualizěrowaś a znowego instalěrowaś

Wjele problemow z tykacami dajo se pśez to rozwězaś, až aktualizěrujośo tykac na nejnowšu wersiju. Aby pśeglědował, jolic jaden z wašych zainstalěrowanych tykacow jo zestarjony, woglědajśo se k bokoju Pśespytajśo swóje tykace.

Jolic aktualizěrowanje na nejnowšu wersiju tykaca njerozwězujo problem, móžośo jen znjemóžnjony wóstajiś.

Tykac manuelnje wótinstalěrowaś

Jolic njamóžośo wótinstalěrowański program wužywaś, aby tykac wótpórał, móžośo jen manuelnje wótpóraś:

 1. Zapódajśo about:plugins do adresowego póla a tłocćo EnterReturn, aby bok Zainstalěrowane tykace pokazał.
 2. Kuždy zapisk na boku Zainstalěrowane tykace wobstoj z "Dataja:" a "Sćažka:", kótarejž mě a městno tykacoweje dataje pokazujotej. Wužywajśo Windows Explorer, aby Nawigěrujśo k zarědnikoju nawigěrował, kótaryž pokazujo se za tykac, kótaryž cośo wótpóraś.
 3. Pśemjeńśo dataju, aby pismik X pśed datajowym mjenim pśidał (npswf32 buź na pśikład Xnpswf32).

Tykac so wótpórajo.

Datowu banku tykacow znowego inicializěrowaś

W někotarych padach njamóžośo tykac instalěrowaś abo znowego instalěrowaś. Toś ten problem se snaź rozwězujo, gaž inicializěrujośo datowu banku tykacow znowego:

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Wulašujśo dataju pluginreg.dat.
 6. Wócyńso Firefox
 7. Zapišćo about:plugins do adresowego póla a tłocćo EnterReturn, aby lisćinu tykacow Firefox zwobraznił.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla