Standardny startowy bok Firefox ma wótkaze k cestym funkcijam

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Gaž startujośo Firefox prědny raz, kliknjośo na tłocašk startowego boka abo wócynjaśo nowe wokno, witaju was ze standardnym startowym bokom. Toś ten bok wopśimujo móžnosć za webpytanje ze standardneju pytnicu a wótkaze za malsny pśistup na ześěgnjenja, cytańske znamjenja, historiju, dodanki, synchronizaciju a nastajenja. Mimo togo móžośo rejtarki z jadnučkim kliknjenim wótnowiś, jolic su byli slědny raz wócynjone, gaž sćo Firefox wužywał.

Kak dostanjom startowy bok?

Standardne nastajenje Firefox wugbajo, až startowy bok Firefox se pokažo, gaž startujośo Firefox, kliknjośo na tłocašk startowego boka abo wócynjaśo nowe wokno.

home fx29
home fx37
home fx29

standardny startowy bok fx47

Jolic njewiźiśo toś ten bok, gaž Firefox startujośo, klikniśo na tłocašk startowego boka abo wócyńśo nowe wokno, aby standardne nastajenje na slědujucy nałog wótnowił:

  1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

    Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny.
  3. Klikniśo we wobcerku Startowaś na tłocašk Standard wótnowiś.
    default hp default hp 34 restore default fx38 nastajenja powšykny standard wótnowiś fx47
  4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Pokaz: Za dalšne informacije wó nastajenjach startowego boka a kak móžośo jen změniś, glejśo Startowy bok póstajiś.

Pśistup na ześěgnjenja, cytańske znamjenja, historiju, dodanki, synchronizaciju a nastajenja ze startowego boka

Gaž startujośo Firefox abo wócynjaśo nowe wokno, dejał wy standardny startowy bok ze slědujucymi tłocaškami dołojce na boku wiźeś: Home Page Buttons - Win Home Page Buttons 37 Home Page Buttons - Win standardny startowy bok wótkaze fx47

Waše rejtarki a wokna z pjerwjejšnego pósejźenja Firefox wótnowiś

Jolic rejtarki a wokna su byli wócynjone, gaž sćo Firefox zacynił, móžośo je pó znowegostartowanju Firefox wótnowiś. Klikniśo jadnorje na tłocašk Pjerwjejšne pósejźenje wótnowiś.

restore fx29
restore fx37
restore fx29

standardny startowy bok pósejźenje wótnowiś fx47

Pokaz: Za dalšne informacije wó tom, kak pósejźeńske wótnowjenje funkcioněrujo, cytajśo nastawk Pjerwjejšne pósejźenje zasej wótnowiś - waše nejnowše rejtarki a wokna zasej pokazaś.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla