Kak mógu zwěsćiś, lěc mam 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox

Toś ten nastawk płaśi jano za Firefox na Windows.

Za 64-bitowe źěłowe systemy su na Windows 7 a nowšych 32-bitowe a 64-bitowe wersije Firefox k dispoziciji. Glejśo toś ten blogowy pśinosk (engelski), aby wěcej wó 64-bitowem Firefox zgónił. Jolic cośo w pśichoźe 64-bitowu wersiju Firefox wužywaś, glejśo How to switch from 32-bit to 64-bit Firefox.

Njejsćo se wěsty, lěc wužywaśo tuchylu 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox? Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo to wuslěźiś.

User Agent

User agent identificěrujo waš wobglědowak websedłam napśeśiwo a wopśimujo informacije wó wašom źěłowom systemje a wersiju wobglědowaka. Pśez to móžośo lažko zwěsćiś, kótara wersija Firefox běžy.

Aby swój user agent namakał, klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije za rozwězowanje problemow. To wócynijo bok z informacijami za rozwězowanje problemow.

Meni_pomoc

Pytajśo we wótrězku Zakłady nałoženja toś togo boka za zapiskom User Agent, a wobglědajśo se informacije w spinkach. rozwězowanje problemow user agent fx47

Jolic to wiźiśo,wužywaśo
Win64; x6464-bitowy Firefox
WOW6432-bitowy Firefox na 64-bitowem Windows
(daniž - daniž)Wužywaśo 32-bitowy Windows, z kótarymž njamóžośo 64-bitowy Firefox wužywaś

Pśeglěd programow Windows

Móžośo teke zainstalěrowanu wersiju Firefox z pomocu lisćiny zainstalěrowanych programow Windows zwěsćiś. Wócyńśo systemowe wóźenje pśez Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung a klikniśo pótom na Software. Wócyńśo nejpjerwjej systemowe wóźenje (Systemsteuerung). Jolic sćo pla Anzeige (górjejce napšawo) „Große Symbole“ abo „Kleine Symbole“ wubrał, wubjeŕśo „Programme und Features“. Howac wubjeŕśo nejpjerwjej „Programme“ a pótom „Programme und Features“. Wócyńśo Windowsowe nastajenja, klikniśo na System a pótom Apps & features. Pótom pokažo se wam lisćina programow, kótarež su na wašom licadle zainstalěrowane.

Aby glědał, lěc jo 32-bitowa abo 64-bitowa wersija Firefox zainstalěrowana, pytajśo w lisćinje programow za zapiskom Mozilla Firefox. Programowe mě wopśimujo wersiju Firefox a, w spinkach, bitowu wersiju a rěc. Jolic programowe mě wopśimujo x86, jo 32-bitowa wersija zainstalěrowana. Jolic programowe mě wopśimujo x64, jo 64-bitowa wersija Firefox zainstalěrowana.
Glědajśo: Jo móžno, až ako 32-bitowa tak teke 64-bitowa wersija Firefox stej naliconej, jolic sćo jadnu wersiju zainstalěrował bźez togo, aby drugu wersiju wótinstalěrował. Jolic njetrjebaśo dwě wersiji, móžośo wersiju wótinstalěrowaś, kótaruž njetrjebaśo. Wótinstalěrowański asistent Firefox njewótwónoźijo waše wužywarske daty Firefox ako na pśikład gronidła abo cytańske znamjenja.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla