Kak mógu zwěsćiś, lěc mam 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox

Toś ten nastawk za Windows a Linux płaśi. Wšykne wersije Firefox na macOS su 64-bitowe.

Na źěłowych systemach Windows a Linux daju se 32-bitowe a 64-bitowe wersije Firefox instalěrowaś. Glejśo toś ten blogowy pśinosk, aby wěcej zgónił.

Njejsćo se wěsty, lěc wužywaśo tuchylu 32-bitowu abo 64-bitowu wersiju Firefox? Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo to wuslěźiś.

Wokno „Wó Mozilla Firefox“

Móžośo we woknje „Wó Mozilla Firefox namakaś“, kótaru wersiju Firefox wužywaśo. Klikniśo na menijowy tłocašk Firefox Fx89menuButton, pótom na Pomoc a wubjeŕśo Wó Firefox.Klikniśo na menjowy tłocašk Fx57Menu, pótom na Fx57Help Pomoc a wubjeŕśo Wó Firefox. Wokno Wó Mozilla Firefox se wócynijo. (32-bitowy) abo (64-bitowy) se pód mjenim Firefox pódla wersijowego numera pokažo.

How jo pśikład za to, kak wokno „Wó Mozilla Firefox“ buźo wuglědaś:

Fx91AboutFirefoxWindowFx86aboutFirefox-linux
Pokaz: Gaž se wokno Wó Firefox wócynja, se pó standarźe pytanje za aktualizaciju startujo. Jolic zaktualizěrowana wersija Firefox jo k dispoziciji, buźo se awtomatiski ześěgowaś. Na Linux to se jano stawa, jolic wersiju wužywaśo, kótaruž sćo ześěgnuł wót websedła Mozilla; howac aktualizacije pśez swój zastojnik paketow dostanjośo. Za dalšne nformacije glejśo Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś.

Pśeglěd programow Windows

Móžośo teke zainstalěrowanu wersiju Firefox z pomocu lisćiny zainstalěrowanych programow Windows zwěsćiś. Wócyńśo systemowe wóźenje pśez Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung a klikniśo pótom na Software. Wócyńśo nejpjerwjej systemowe wóźenje (Systemsteuerung). Jolic sćo pla Anzeige (górjejce napšawo) „Große Symbole“ abo „Kleine Symbole“ wubrał, wubjeŕśo „Programme und Features“. Howac wubjeŕśo nejpjerwjej „Programme“ a pótom „Programme und Features“. Wócyńśo Windowsowe nastajenja, klikniśo na System a pótom Apps & features. Pótom pokažo se wam lisćina programow, kótarež su na wašom licadle zainstalěrowane.

Aby glědał, lěc jo 32-bitowa abo 64-bitowa wersija Firefox zainstalěrowana, pytajśo w lisćinje programow za zapiskom Mozilla Firefox. Programowemu mjenjeju bitowa wersija a rěc slědujotej, w spinkach. Jolic programowe mě wopśimujo x86, jo 32-bitowa wersija zainstalěrowana. Jolic programowe mě wopśimujo x64, jo 64-bitowa wersija Firefox zainstalěrowana.

Glědajśo: Jo móžno, až ako 32-bitowa tak teke 64-bitowa wersija Firefox stej naliconej, jolic sćo jadnu wersiju zainstalěrował bźez togo, aby drugu wersiju wótinstalěrował. Firefox dedicěrowane profile za kuždu instalaciju napórajo (glejśo Recover user data missing after Firefox update, jolic to k zgubjonym datam wjeźo). Móžośo njewitanu wersiju wótinstalěrowaś. Wótinstalěrowański program Firefox waše wužywaŕske profilowe daty Firefox njewótwónoźijo, na pśikład gronidła abo cytańske znamjenja.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije